Termínovník podujatí organizovaných CPPPaP Spišská Nová Ves v školskom roku 2018/2019

Odborno - metodická činnosť

Termín

Pracovné stretnutie výchovných poradcov SOŠ a gymnázií okresov SNV a GL

Október 2018

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu SNV

Október 2018

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu GL

Október 2018

Pracovné stretnutie koordinátorov SOŠ a gymnázií okresov SNV a GL

Október 2018

Pracovné stretnutie koordinátorov ZŠ okresu SNV

Október 2018

Pracovné stretnutie koordinátorov ZŠ okresu  GL

Október 2018

Burza stredných škôl a diskusné fórum – okres Gelnica

Október 2018

Burza stredných škôl a diskusné fórum – okres Spišská Nová Ves

Október 2018

Vzdelávanie  peer aktivistov ZŠ v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica

Priebežne 2018/2019

Pracovné stretnutie výchovných poradcov SOŠ a gymnázií okresov SNV a GL

Apríl 2019

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu SNV

Apríl 2019

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu GL

Apríl 2019

Pracovné stretnutie koordinátorov SOŠ a gymnázií okresov SNV a GL

Apríl 2019

Pracovné stretnutie koordinátorov ZŠ okresu SNV

Apríl 2019

Pracovné stretnutie koordinátorov ZŠ okresu GL

Apríl 2019

Termínovník aktivít

Názov aktivity

Termín podávania

Depistážne sceeningové vyšetrenia 5-6 ročných detí MŠ

Priebežne (do zápisu do ZŠ)2018/2019

Odborná starostlivosť o žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia

Priebežne 2018/2019

Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia, terapia, reedukácia a poradenstvo

Priebežne 2018/2019

Psychologická diagnostika všeobecného a špecifického intelektového nadania

Priebežne 2018/2019

Psychlogická diagnostika v oblasti školskej spôsobilosti detí

Priebežne 2018/2019

Program kariérneho a profesijného poradenstva

Profesijné a kariérne poradenstvo

 

ZŠ – 8. a 9. ročník – profesijné poradenstvo

Október 2018 – február 2019

Gymnáziá – kariérne poradenstvo

Február – apríl 2019

SOŠ - kariérne  poradenstvo

Priebežne 2018/2019

Program „Zoznamujem sa so svetom práce“ pre žiakov 7.a 8. ročníka ZŠ

Na požiadanie

Preventívne aktivity, programy.

Preventívne aktivity, programy

 

Preventívny program pre 5-6 ročné deti v MŠ a žiakov 1. ročníka ZŠ "Zippyho kamaráti" zameraný na posilnenie sociálnych zručnosti detí

Priebežne  2018/2019

Skupinový psychologický stimulačný program „Dobrodružná cesta za pokladom“ /pre deti s odloženou povinnou šk. dochádzkou/

Priebežne  2018/2019

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – špeciálnopedagogický stimulačný skupinový program /pre deti s odloženou povinnou šk. dochádzkou/.

Priebežne  2018/2019

Psychokorektívne skupiny pre žiakov 1. a 2. stupňa  ZŠ s poruchami správania a  ťažkosťami v osobnostnom vývine. "Cesta k sebapoznaniu"

Priebežne  2018/2019

Psychokorektívne skupiny pre žiakov SOŠ s poruchami správania a emocionálnymi ťažkosťami vo vývine.

Priebežne  2018/2019

Vedomosti a zručnosti k vedeniu života – deti MŠ

Na požiadanie

Preventívne programy zamerané na zlepšenie triednej klímy  a prevenciu šikanovania v kolektívoch ZŠ

Na požiadanie

Preventívne programy zamerané na zlepšenie triednej klímy  a prevenciu šikanovania v kolektívoch SŠ

Na požiadanie

Cesta – pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ

Na požiadanie

Vieme, že - pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ

Na požiadanie

PROŽ – pre žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. – 3. roč. SŠ

Na požiadanie

Akí sme – pre žiakov 7. roč. ZŠ

Na požiadanie

Obchodovanie s ľuďmi

Na požiadanie

Prednášky a besedy – podľa potreby školy

Na požiadanie

Besedy

Názvy besied ZŠ

  1. Ako sa racionálne učiť – pre žiakov 5.-9. ročníka
  2. Prevencia šikanovania  - pre žiakov 5.-9. ročníka
  3. Prevencia kyberšikanovania – pre žiakov 5.-9. ročníka
  4. Postoje k drogám - pre žiakov 5.-9. ročníka
  5. Vzťahy medzi tínedžermi – pre žiakov 9. ročníka

Názvy besied SŠ

  1. Postoje k drogám
  2. Ako sa racionálne učiť
  3. Kyberšikanovanie
  4. Obchodovanie s ľuďmi

 

Trvanie zážitkovej besedy – 1 vyučovacia hodina.